logo-rocklogo-large

International Sharing Artist is an offical Danis Art Non-Profit based in Aarhus. It is for artists, creatives around the world to share things, places and skills to create art projects and events.
Below is the organization founding charter:
§ 1
Foreningens navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er "International Sharing Artists”, ISA
Foreningens hjemsted er Århus, København, Berlin, Hull og New York
Foreningens formål
At skabe international kontakt og udveksling mellem selv-organiserede kunstnere verden over. At skabe platforme for et
internationalt netværk af personer, organisationer og projekter der fremmer nonprofit kultur
Foreningens virke
• Foreningen er en non-profit organisation
• Foreningen har til formål at skabe platforme for kunstnerisk kultur udveksling internationalt
• Foreningen driver en gratis internet baseret platform, der understøtter kontakt og udveksling af ideer og steder .
www.spacebook.nu
• Foreningen skaber aktiviteter for alle, der kritisk forholder sig til det globale samfund.
• Foreningen skaber, støtter og styrker selvorganiseret fri rum
• Foreningen forholder sig neutral i forhold til politiske partier, - interesseorganisationer og -virksomheder
§ 2
Medlemmer
Enhver som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen.
Foreningen opkræver ikke kontingent, men medlemmerne giver forud for den årlige generalforsamling en donation.
Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan
af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
§ 3
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, og varsles senest 30 dage før.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
6) Valg af revisor
7) Eventuelt
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved konsensus. Den til enhver tid lovligt indvarslede
generalforsamling er beslutningsdygtig.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.
Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.
§ 4
Ledelse
Foreningen ledes af bestyrelsen, der vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen består af minimum 4 personer, og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden,
næstformanden eller kasserer.

§ 5
Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 6
Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren
ønsker det.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
§ 7
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af disse vedtægter, eller foreningens opløsning, kræver, at alle foreningens medlemmer stemmer erklærer sig
enige.
Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i
forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling